• Cele Lokalnej Strategii Rozwoju

    W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków przypominamy wszystkim jakie cele postawiliśmy sobie w naszej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

    Nadrzędnym celem jest: Poprawa atrakcyjności terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, a jego realizację mają zapewnić cele szczegółowe.

    W ramach celów szczegółowych Beneficjenci swoimi inwestycjami podnoszą atrakcyjność terenów poprzez nowe miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku, promują obszar lokalnej grupy działania oraz aktywizują mieszkańców. Dodatkowo w ramach LSR można założyć działalność gospodarczą, a także pozyskać środki na rozwinięcie już istniejącej firmy.

    Więcej informacji o celach i przedsięwzięciach: http://http://lgdzrodlo.pl/strategia/

    Ogłoszenie nr 17/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

    Ogłoszenie:

    Ogłoszenie o naborze wniosków

    Wskaźniki: Wskaźniki


    Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z

    Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn


    Biznesplan: BP_I_3z

    Tabele pomocnicze: BP_inne_3z

    Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z


    Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

    Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-RDG

    Kryteria oceny: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadami-oceny-i-punktacją-Rozwijanie-działalności-gospodraczej


    Klauzula RODO: RODO


    Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa: Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a

    Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa: Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa


    Dokumenty dotyczące zaliczki:

    Wniosek o zaliczkę: Wniosek-o-zaliczkę_19-003-1

    Instrukcja do wniosku o zaliczkę: Instrukcja_wypełniania_-wniosku-o-zaliczkę_19-003

    Wzór gwarancji zaliczkowej: Wzor_gwarancji_zaliczkowej

    Rejestr Upoważnionych Gwarantów: https://www.arimr.gov.pl/bip/rejestr-upowaznionych-gwarantow.html


    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz


    Data publikacji: 09.05.2019r.

     

    Ogłoszenie nr 16/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

    Ogłoszenie:

    Ogłoszenie o naborze wniosków

    Wskaźniki: Wskaźniki


    Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_P_3z

    Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017


    Biznesplan: BP_P_3z

    Tabele pomocnicze: BP_premie_3z

    Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: IPbiznesplan_3z


    Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

    Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-PDG

    Kryteria oceny wniosku: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją


    Klauzula RODO: RODO


    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz


    Data publikacji 09.05.2019r.

    Numer producenta

    Szanowni Państwo,

    przed złożeniem wniosku na działania PROW 2014-2020, czyli na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 należy wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 z wnioskiem o wpisanie do ewidencji producentów.

    Formularze wniosków oraz instrukcje dostępne są na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

     

    WordPress Video Lightbox