• KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC

  Szanowni Państwo,

  według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, o pomoc może ubiegać się podmiot będący:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej:
  2. osobą fizyczną, która jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, jest obywatelem państwa członkowskiego UE.
  3. Rozwijanie działalności gospodarczej:
  4. osobą fizyczną, która jest pełnoletnia, jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
  5. osobą prawną z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR,
  6. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
  7. miejsce wykonywania działalności gospodarczej oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

  Ponadto, każdy wnioskodawca musi mieć nadany numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.

  Cele LSR

  Już niedługo zaczniemy przyjmować wnioski na Rozwijanie działalności gospodarczej i Podejmowanie działalności gospodarczej. Dla wszystkich, którzy przygotowują wnioski przypominamy cele zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju (te cele należy wpisać w sekcji B.III WoP).

  Cel ogólny jest zawsze taki sam, niezależnie od operacji, w ramach której aplikujemy o środki. W naszym stowarzyszeniu brzmi on: Poprawa atrakcyjności terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Źródło”.

  Zarówno dla Podejmowania, jak i Rozwijania działalności gospodarczej cel szczegółowy to cel 3.1. Rozwój aktywności gospodarczej społeczności lokalnej.

  Nazwa przedsięwzięcia brzmi: Przedsiębiorcy – sól tej Ziemi.

  Wszystkie te informacje są również są dostępne w ogłoszeniach o naborze (Załącznik 1).