• UWAGA – ZMIANA FORMULARZY WNIOSKÓW

  Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udostępniamy ww. wzory dokumentów jednocześnie informując, że obowiązują one od 16 października 2017 roku.

  Kliknij po nowe formularze:

  http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=878&Itemid=268

   

  logo-LEADER

  Aktualizacja dokumentów prawnych dotyczących PROW

  7 września 2017

  Zamieszczamy aktualizację dokumentów prawnych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  1. t. jedn. ustawa finansowanie-wspolnej polityki rolnej wersja od 01.09.2017
  2. t. jedn. ustawa rozwoj-lokalny-z-udzialem lokalnej społeczności wersja od 02.09.2017
  3. t. jedn. ustawa wspieranie-rozwoju-obszarow wiejskich wersja od 02.09.2017
  4. t.jedn. ustawa w zakresie polityki spójności wersja od 02.09.2017
  5. t. jedn. rozp wsparcie operacji w ramach strategii RLKS wersja od 09.09.2017

  Księga wizualizacji PROW

  Zamieszczamy Księgę wziualizacji PROW 2014-2020 oraz logo LGD. Jednocześnie przypominamy o obowiązku stosowania tablic informacyjnych przy realizacji projektów z wykorzystaniem środków z UE.

  12_ksiega_wizualizacji_prow_2014_2020

   

  zrodlologo

   

  Więcej informacji:

  http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

  Zasady konkurencyjność przy ubieganiu się o środki z PROW 2014-2020

  W celu zapewnienia Wnioskodawcy/Beneficjentowi PROW 2014 – 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia pod adresem

  https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

  Portal Ogłoszeń ARiMR, na którym Wnioskodawca/Beneficjent działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020, jest zobowiązany do zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie usługi lub zakup maszyn, urządzeń, czy innych towarów niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

  Od dnia 18 marca 2017 r. zamieszczenie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest jedynym sposobem pozyskania wykonawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, został zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

  Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy Wnioskodawców oraz Beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

  Wnioskodawców/Beneficjentów/podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych. str. 2 Wyżej wymieniony obowiązek wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych (tzn. podpisanych) od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny, wynikający z art. 43a przedmiotowej ustawy.

  instrukcja użytkownika portalu ARiMR

  Wniosek o nadanie uprawnień

  Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień

  Rozporzadzenie_MRiRW_z_dnia_13_stycznia_2017_r._w_sprawie_szczegolowych_warunkow_i_trybu_konkurencyjnego_wyboru_wykonawcow

  Więcej informacji:

  http://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html

  WordPress Video Lightbox