• Konsultacja zmian w LSR

  Informujemy, że Lokalna Grupy Działania „Źródło” rozpoczęła procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR).

  Zmiana obejmuje:

  1. Zmiany załącznika nr 3 Plan działania w zakresie uruchomienia dodatkowych środków na poddziałania 19.2 oraz 19.4,
  2. Wprowadzenie przedsięwzięcia Smart Village.

  Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

  LSR – zmiana 10.06.2021

  Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2021 do godziny 14.00:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

  Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Opublikowano: 10.06.2021 (MK)

  Aneks do umowy dla operacji z wyłączeniem podejmowania działalności gospodarczej

  W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w załączeniu przekazuję do stosowania wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

  D_Aneks_19.2_Inne – Własne_COVID

  Aneks do umowy: Podejmowanie działalności gospodarczej

  W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w załączeniu przekazuję do stosowania wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

  Aneks_19.2_Premie_COVID

  Nabory planowane na 2021

  W maju podpisaliśmy aneks z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Dzięki przewalutowaniu budżetu udało nam się pozyskać dodatkowe środki.

  W roku 2021 planujemy ogłosić nabory wniosków.

  W pierwszej połowie roku planujemy ogłosić konkursy na: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z łącznym budżetem ok. 131 129,34 euro.

  Dodatkowo w roku 2021 LGD ogłosi nabór na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć:

  „Dla nas i naszych podopiecznych” z limitem środków 10 000,00 euro, w ramach którego powinny zostać zorganizowane 32 godziny zajęć dla dzieci i młodzieży oraz 32 godziny szkoleń i warsztatów dla mieszkańców z terenu LGD,

  „Ekologia – to ważne!” z limitem środków 15 000,00 euro, w ramach którego planowane jest przeprowadzenie 32 godzin spotkań edukacyjnych, 3 imprez o charakterze edukacyjnym oraz wydanie 2 publikacji o charakterze ekologicznym i promującym piękno zasobów przyrodniczych terenu LGD.

  Projekty grantowe adresowane są głównie do stowarzyszeń i fundacji działających na terenie objętym LSR, czyli na terenie gmin: Buk, Dopiewo lub Stęszew.

  Z końcem roku 2021 Stowarzyszenie planuje pozyskać dodatkowe środki łącznie
  ok. 262 271,00 euro, z czego połowa zostanie przeznaczona na działania z zakresu podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej. Nabór na te przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę roku 2021.