• KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC

  Szanowni Państwo,

  według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, o pomoc może ubiegać się podmiot będący:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej:
  2. osobą fizyczną, która jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, jest obywatelem państwa członkowskiego UE.
  3. Rozwijanie działalności gospodarczej:
  4. osobą fizyczną, która jest pełnoletnia, jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
  5. osobą prawną z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR,
  6. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
  7. miejsce wykonywania działalności gospodarczej oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

  Ponadto, każdy wnioskodawca musi mieć nadany numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.

  Przyjmowanie wniosków Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

  Szanowni Państwo.

  Od poniedziałku 21 września zaczynamy przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej.

  W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo wnioski będą przyjmowane w holu Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Wejście do Urzędu Miasta i Gminy Buk od ul Ratuszowej.

  W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Dokumenty na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Źródło”

  Szanowni Państwo.

  Prezes Zarządu zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. szczegółowe informacje zawarte są w poniższych dokumentach.

  Zaproszenie na Zebranie: zaproszenie

  Udzielenie absolutorium: Uchwała absolutorium

  Odwołanie członka Rady: uchwała odwołanie członka Rady

  Powołanie nowego członka Rady: uchwała powołania członka Rady

  Statut: statut

  Uchwała ws. zmiany statutu: Uchwała zmiana Statutu

  (zmiany w statucie dotyczą §18 ust. 8 i zostały naniesione kolorem czerwonym)