• Nabory planowane na 2021

  W maju podpisaliśmy aneks z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Dzięki przewalutowaniu budżetu udało nam się pozyskać dodatkowe środki.

  W roku 2021 planujemy ogłosić nabory wniosków.

  W pierwszej połowie roku planujemy ogłosić konkursy na: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z łącznym budżetem ok. 131 129,34 euro.

  Dodatkowo w roku 2021 LGD ogłosi nabór na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć:

  „Dla nas i naszych podopiecznych” z limitem środków 10 000,00 euro, w ramach którego powinny zostać zorganizowane 32 godziny zajęć dla dzieci i młodzieży oraz 32 godziny szkoleń i warsztatów dla mieszkańców z terenu LGD,

  „Ekologia – to ważne!” z limitem środków 15 000,00 euro, w ramach którego planowane jest przeprowadzenie 32 godzin spotkań edukacyjnych, 3 imprez o charakterze edukacyjnym oraz wydanie 2 publikacji o charakterze ekologicznym i promującym piękno zasobów przyrodniczych terenu LGD.

  Projekty grantowe adresowane są głównie do stowarzyszeń i fundacji działających na terenie objętym LSR, czyli na terenie gmin: Buk, Dopiewo lub Stęszew.

  Z końcem roku 2021 Stowarzyszenie planuje pozyskać dodatkowe środki łącznie
  ok. 262 271,00 euro, z czego połowa zostanie przeznaczona na działania z zakresu podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej. Nabór na te przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę roku 2021.