• Szkolenie – projekty grantowe

  W lipcu 2021 planujemy rozpocząć przyjmowanie wniosków na projekty grantowe.

  O pomoc ubiegać się mogą m.in.:

  1. Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR,
  2. Jednostka sektora finansów publicznych,
  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  Dodatkowo wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej, za wyjątkiem grantobiorcy, który powołał jednostki organizacyjne i wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które udzielany jest grant, nie jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej.

  Środki w ramach LSR możliwe są do pozyskania na działania w zakresie dwóch przedsięwzięć:

  1. Dla nas i naszych podopiecznych, oraz
  2. Ekologia, to ważne.

  Dofinansowaniu podlegać mogą operacje realizujące wskaźniki w zakresie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, szkoleń i warsztatów dla mieszkańców, organizacji spotkań edukacyjnych, wydanie publikacji o tematyce ekologicznej oraz zorganizowanie imprez o charakterze ekologicznym.

  Uzyskanie dofinansowania możliwe będzie po złożeniu wniosku w Biurze LGD (w miejscu i terminie zgodnym z ogłoszeniem), realizacja projektu możliwa będzie w 2022 roku.

  Finansowanie operacji: prefinansowanie 70% kosztów kwalifikowalnych, 30% – refundacji poniesionych kosztów.

  W związku z powyższym Biuro LGD „Źródło” zaprasza zainteresowane osoby na szkolenie, które odbędzie się 28 czerwca 2021 roku w Sali Miejskiej w Buku.

  Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego liczba miejsc ograniczona (prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy lgdzrodlo@o2.pl lub pod numerem telefonu 735 043 432)

  Konsultacja zmian w LSR

  Informujemy, że Lokalna Grupy Działania „Źródło” rozpoczęła procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR).

  Zmiana obejmuje:

  1. Zmiany załącznika nr 3 Plan działania w zakresie uruchomienia dodatkowych środków na poddziałania 19.2 oraz 19.4,
  2. Wprowadzenie przedsięwzięcia Smart Village.

  Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

  LSR – wersja 3

  Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2021 do godziny 14.00:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

  Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Opublikowano: 10.06.2021 (MK)

  Aneks do umowy dla operacji z wyłączeniem podejmowania działalności gospodarczej

  W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w załączeniu przekazuję do stosowania wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

  D_Aneks_19.2_Inne – Własne_COVID