• Środki dla przedsiębiorców z obszaru gmin Buk-Dopiewo-Steszęw

  Na początku roku 2022 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” planuje ogłosić nabór wniosków na działania w zakresie Rozwijania Działalności Gospodarczej. Kwota przewidziana dla naboru wynosi ok 225 000zł.

  O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na terenie gmin Buk, Dopiewo lub Stęszew prowadzą mikro- lub małe przedsiębiorstwo od co najmniej 365 dni (w ciągu ostatnich 3 lat). W ramach poddziałania można uzyskać refundacje do 70% poniesionych kosztów na rozwinięcie działalności gospodarczej, maksymalnie do kwoty 100 000zł, albo refundację do 50 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 25 000zł. W pierwszym wypadku, po zrealizowaniu operacji przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia co najmniej jednego etatu i utrzymania go do momentu, gdy upłyną 3 lata od daty dokonania płatności ostatecznej. W drugim przypadku, możliwe jest wnioskowanie o środki bez konieczności tworzenia etatu.

  Pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można przeznaczyć między innymi na:

  • zakup robót budowlanych lub usług,
  • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  • zakup nowych maszyn lub wyposażenia
  • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, (30% pozostałych kosztów kwalifikowanych),
  • podatek od towarów i usług (gdy wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku).

   

  Aplikowanie o środki możliwe jest wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, które zostanie zamieszczone na stronie LGD na 14 dni przed naborem. Wnioski właściwie złożone podlegają ocenie przez Radę LGD zgodnie z kryteriami wyboru operacji. Dofinansowanie mogą otrzymać najlepiej ocenione projekty w ramach naboru, do przewidzianego limitu środków. Przed przystąpieniem do naboru pracownicy biura LGD „Źródło” będą prowadzili w każdej gminie bezpłatne szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz spotkania doradcze w siedzibie stowarzyszenia.

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej z PROW 2014-2020.

  Na początku roku 2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Źródło” planuje ogłosić nabory wniosków dla osób, które chciałyby rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Mieszkańcy gmin Buk, Dopiewo i Stęszew mogą ubiegać się o środki na założenie firmy w wysokości 50 000 zł. W ramach pozyskanej dotacji można dokonać zakupu wyposażenia, sprzętu czy usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Wnioski mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gmin objętych działaniem LGD, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej oraz nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie.

  Podstawowym warunkiem, który należy spełnić po przyznaniu pomocy to rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności.

  Aplikowanie o środki możliwe jest wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, które zostanie zamieszczone na stronie LGD na 14 dni przed naborem. Wnioski właściwie złożone podlegają ocenie przez Radę LGD zgodnie z kryteriami wyboru operacji. Dofinansowanie mogą otrzymać najlepiej ocenione projekty w ramach naboru, do przewidzianego limitu środków. Przed przystąpieniem do naboru pracownicy biura LGD „Źródło” będą prowadzili w każdej gminie bezpłatne szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz spotkania doradcze w siedzibie stowarzyszenia.

  Przewidujemy, że w najbliższym naborze na działania z zakresu założenia nowej firmy rozdamy ok. 400 000 zł, co pozwoli na dofinansowanie ok. 9 wniosków.

  WordPress Video Lightbox