• 9/2022/G – ogłoszenie o naborze wniosków na granty Dla nas i naszych podopiecznych

  Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” z siedzibą w Buku  ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego na operacje  w zakresie Projektów Grantowych w terminie od 28.03.2022 r. do 11.04.2022 r.

  Budżet: 10 000 euro.

   

  Ogłoszenie o naborze: ogłoszenie- 9 Granty

  Wskaźniki obowiązkowe: załacznik-nr-1-do-Wytycznych-PG-1

  Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek-o-Powierzenie-Grantów

  Procedura grantowa: Procedura granty 2021 jednolite (zał. nr 3)

  Weksel: Zał-nr-10-do-Procedury-projektów-grantowych_weksel-1

  Kryteria wyboru: Informacja-dodatkowa

  Umowa o powierzenie grantu: Umowa-o-powierzenie-grantu

  Wniosek o płatność: Wniosek-o-płatność

  Opublikowała:
  Marta Kubiak (14.03.2022)

  8/2022/G – ogłoszenie o naborze wniosków na granty Ekologia – to ważne!

  Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” z siedzibą w Buku  ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego na operacje  w zakresie Projektów Grantowych w terminie od 28.03.2022 r. do 11.04.2022 r.

  Budżet: 15 000 euro.

   

  Ogłoszenie o naborze: ogłoszenie- 8 Granty

  Wskaźniki obowiązkowe: załacznik-nr-1-do-Wytycznych-PG

  Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek-o-Powierzenie-Grantów

  Procedura grantowa: Procedura granty 2021 jednolite (zał. nr 3)

  Weksel: Zał-nr-10-do-Procedury-projektów-grantowych_weksel-1

  Kryteria wyboru: Informacja-dodatkowa

  Umowa o powierzenie grantu: Umowa-o-powierzenie-grantu

  Wniosek o płatność: Wniosek-o-płatność

  Opublikowała:
  Marta Kubiak (14.03.2022)

  Projekt grantowy z LGD

  Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” w marcu 2022 ogłosi nabór na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć:

  – „Dla nas i naszych podopiecznych” z limitem środków 10 000,00 euro, w ramach którego powinny zostać zorganizowane 32 godziny zajęć dla dzieci i młodzieży oraz 32 godziny szkoleń i warsztatów dla mieszkańców z terenu LGD,

  – „Ekologia – to ważne!” z limitem środków 15 000,00 euro, w ramach którego planowane jest przeprowadzenie 32 godzin spotkań edukacyjnych, 3 imprez o charakterze edukacyjnym oraz wydanie 2 publikacji o charakterze ekologicznym i promującym piękno zasobów przyrodniczych terenu LGD.

  Projekty grantowe adresowane są głównie do stowarzyszeń i fundacji działających na terenie objętym LSR, czyli na terenie gmin: Buk, Dopiewo lub Stęszew.

  O środki może ubiegać się:

  1. osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR,
  2. jednostka sektora finansów publicznych,
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  4. osoba fizyczna, pełnoletnią posiadającą obywatelstwo państwa członkowskiego UE, mająca miejsce zamieszkania na obszarze LGD.
  5. sformalizowana grupa nieposiadające osobowości prawnej

   

  Wszystkie działania realizowane za pośrednictwem LGD muszą być zgodne z założeniami opracowanej w 2015 roku Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz analizy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD wyłoniono cele strategii. Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest: „Poprawa atrakcyjności terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, jest on możliwy do osiągnięcia dzięki realizacji przedsięwzięć takich jak: zagospodarowanie terenów wokół jezior, przygotowanie terenów do uprawiania sportu i rekreacji, przygotowanie oraz rozwój miejsc spełniających funkcje przestrzeni publicznej. Dodatkowo w ramach strategii mogą być realizowane działania wpływające na wzrost aktywności społeczności lokalnej.

  Wszelkich szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło” w godzinach pracy biura pod numerami telefonów:
  61 8 884 456, 663 518 833 lub 735 043 432.

  WordPress Video Lightbox