• Środki na przedsiębiorczość

  Już niedługo zaczynamy nabory wniosków. Środki, którymi dysponujemy, mogą posłużyć obecnym i przyszłym przedsiębiorcom.

  O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na terenie gmin Buk, Dopiewo lub Stęszew prowadzą mikro- lub małe przedsiębiorstwo od co najmniej 365 dni (w ciągu ostatnich 3 lat). W ramach poddziałania można uzyskać refundacje do 70% poniesionych kosztów na rozwinięcie działalności gospodarczej, maksymalnie do kwoty 100 000zł, albo refundację do 50 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 25 000zł. W pierwszym wypadku, po zrealizowaniu operacji przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia co najmniej jednego etatu i utrzymania go do momentu, gdy upłyną 3 lata od daty dokonania płatności ostatecznej. W drugim przypadku, możliwe jest wnioskowanie o środki bez konieczności tworzenia etatu.

  Pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można przeznaczyć między innymi na:

  • zakup robót budowlanych lub usług,
  • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  • zakup nowych maszyn lub wyposażenia
  • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, (30% pozostałych kosztów kwalifikowanych),
  • podatek od towarów i usług (gdy wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku).

  Mieszkańcy gmin Buk, Dopiewo i Stęszew mogą ubiegać się o środki na założenie firmy w wysokości 50 000 zł. W ramach pozyskanej dotacji można dokonać zakupu wyposażenia, sprzętu czy usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Wnioski mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gmin objętych działaniem LGD, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej oraz nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie.

  Podstawowym warunkiem, który należy spełnić po przyznaniu pomocy to rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 30/2023 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków na Rozwijanie  działalności gospodarczej

  Limit środków: 50 060,90 EUR

  Termin: 07.08.2023-22.08.2023

  Ogłoszenie o naborze wniosków: Ogłoszenie nr 30

  Wskaźniki: Załącznik-nr-1-do-Wytycznych-RDG

  Kryteria oceny: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadami-oceny-i-punktacją-Rozwijanie-działalności-gospodraczej

   

  Wniosek :WoPP_19_2_I_5_z_INNE-z-RODO

  Instrukcja wypełniania wniosku: INNE-WŁASNE-instrukcja-5_z

  Inne-załącznik-do-instrukcji-nr-2-NN_5_z

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących: Dodatkowe_arkusze

  Biznesplan: BP_19_2_I_5_z(1)

  Tabele pomocnicze: BP_19_2_IW_P_5z_TabFinans(1)

  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: INSTRUKCJA-BIZNESPLAN_-INNE-5_z

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-RDG

   

  Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa: Oświadczenie-podmiotu-ubiegającego-się-o-przyznanie-pomocy-o-wielkości-przedsiębiorstwa(3)

  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa: ZW_OswWielkPrzedsieb_19_2_I_20210831

  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  Wniosek o zaliczkę: Kopia-Wniosek-o-zaliczkę_19-003-1

  Instrukcja do wniosku o zaliczkę: Instrukcja_wypełniania_-wniosku-o-zaliczkę_19-003

  Wzór gwarancji zaliczkowej: Wzor_gwarancji_zaliczkowej

  Rejestr Upoważnionych Gwarantów: https://www.arimr.gov.pl/bip/rejestr-upowaznionych-gwarantow.html

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz 2

   

  Opublikowano:24.07.2023r.
  M.K.

  Link do wniosków na stronie gov.pl: 

  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 31/2023 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej

  Limit środków: 62 497,65 EUR

  Termin: 07.08.2023-22.08.2023

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków: ogłoszenie nr 31 (PDG)

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych PDG (1)

  Kryteria oceny wniosków: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją

   

  Formularz wnioskuWoPP_19_2_P_5z_Premia

  Instrukcja do wniosku: IW-WoPP-19.2-PREMIA_5_z-1

  Biznesplan: BP_P_5_z-PREMIA(3)

  Tabele pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu:  BP_19_2_P_5z_TabFinans(2)

  Instrukcja Biznesplan:  INSTRUKCJA-BIZNESPLAN_PREMIA-5_z

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-PDG1(1)

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz-1

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz-2-1(1)

  Wnioski dostępne również na stronie:

  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

  Opublikował: M.K. (24.07.2023)

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 32/2022 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

  Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.

  Limit środków: 217 313,32 EUR

  Termin: 07.08.2023-22.08.2023

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków: ogłoszenie NI

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych NI

  Kryteria oceny wniosków: Kryteria-wyboru-2

  Formularz wnioskuWoPP_19_2_I_5_z_INNE-z-RODO

  Instrukcja do wniosku: INNE-WŁASNE-instrukcja-5_z

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa(2)

  Wnioski dostępne również na stronie:

  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

  Opublikował: M.K. (24.07.2023)