• 128,5 miliona euro na rozwój wielkopolskiej wsi

  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisuje w styczniu 2024 roku umowy ramowe z przedstawicielami 30 lokalnych grup działania (LGD). Grupy działają na zasadzie stowarzyszeń obejmujących trzy sektory: publiczny, prywatny oraz pozarządowy. Mają charakter partnerstw terytorialnych. Każda LGD opracowała w 2023 roku strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązującą na lata 2023-2027. Lokalnymi strategiami rozwoju w województwie wielkopolskim objętych zostało 212 gmin. Strategie zostały pozytywnie oceniane przez grono ekspertów powołanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Czego dotyczą te strategie? W skrócie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, znanego również pod określeniem LEADER. To jedna z interwencji wpisanych do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów. Co ważne realizowana jest w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych.

  – To społeczności lokalne decydowały o kształcie strategii, potrzebach do zaspokojenia przy wsparciu środków unijnych. W nowej perspektywie finansowej mamy do dyspozycji środki europejskie pochodzące z trzech źródeł: funduszu rolnego, funduszu rozwoju regionalnego i funduszu społecznego. Dzięki temu na dalszy zrównoważony rozwój wielkopolskiej wsi przekazujemy aż 128,5 miliona euro – podkreśla wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

  102 205 000 euro to pula środków, które zostaną przeznaczone stricte na dofinansowanie projektów, składanych przez wnioskodawców z obszarów wiejskich objętych strategiami.
  23 219 016,50 euro to z kolei fundusze przeznaczone na zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju, a więc głównie kosztami utrzymania biur LGD, ale także na animację społeczności lokalnych, w tym organizację szeregu imprez plenerowych.

  Stowarzyszenie LGD „Źródło”

  Będzie wdrażać LSR na obszarze 4 gmin: Buk, Stęszew, Dopiewo i Komorniki. Obszar objęty LSR powiększył się o obszar gminy Komorniki. W związku z tym zwiększyła się liczba mieszkańców obszaru objętego LSR z 48 628 do 95 830.

  LGD dysponować będzie budżetem w wysokości 5 510 783,90 EUR.

  Zdjęcia: L. Przybylska, M. Juskowiak

   

  WordPress Video Lightbox