• Wyniki naborów wniosków nr 30/2023, 31/2023 oraz 32/2023

  Wyniki naboru wniosków na poddziałanie Rozwijanie działalności gospodarczej:

  Lista wniosków złożonych w naborze zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR: zgodne z LSR RDG

  Lista wniosków wybranych do finansowania: wybrane RDG

   

  Wyniki naboru wniosków na poddziałanie Założenie działalności gospodarczej:

  Lista wniosków złożonych w naborze zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR: zgodne z LSR PDG

  Lista wniosków wybranych do finansowania: wybrane PDG

   

  Wyniki naboru wniosków na poddziałanie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

  Lista wniosków złożonych w naborze zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR: zgodne z LSR NI

  Lista wniosków wybranych do finansowania: wybrane NI

   

  Protokół z posiedzenia Rady

  protokół z poseidzenia Rady 27.09.2023

   

  Opublikowano: 28.09.2023 (M.K.)

  Ostatni nabór LGD

  22 sierpnia 2023 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ostatnim naborze w perspektywie finansowej 2014-2020. Dotychczas realizowaliśmy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze gmin Buk, Dopiewo i Stęszew, w ramach którego można było pozyskać środki na takie działania, jak:

  1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  3. Rozwijanie działalności gospodarczej
  4. Założenie działalności gospodarczej.

   

  Dzięki środkom pozyskanym z LGD przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych zrealizowano 80 projektów za ponad 6 mln zł.  Wśród nich były te realizowane przez samorządy, jak: wiata nad jeziorem w Niepruszewie, boisko w Trzebawiu, zagospodarowanie plaży w Zborowie oraz liczne place zabaw, miejsca aktywnego wypoczynku, czy ścieżki edukacyjne. Ponad połowa budżetu będąca w dyspozycji lokalnej grupy działania została przeznaczona dla mieszkańców na zakładanie firm oraz rozwijanie już istniejących przedsiębiorstw. Dzięki środkom z LGD zrealizowano 50 projektów w tym zakresie.

  W czerwcu 2023 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego został złożony wniosek na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki i Stęszew. Strategia została zbudowana przez biuro LGD, przy ogromnym zaangażowaniu i wsparciu samorządów, mieszkańców, oraz organizacji pozarządowych. W nowym budżecie będziemy mieli do dyspozycji ponad 4 mln EUR., tym razem środki pochodzą z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W strategii przewidziano takie działania, jak: inwestycje w przestrzeń publiczną, działania z zakresu edukacji i wolnego czasu, wsparcie placówek edukacyjnych w zakresie organizacji zajęć dodatkowych czy zadbanie o dziedzictwo lokalne i zieloną infrastrukturę. 1 mln euro został przeznaczony na rozwijanie i zakładanie nowych działalności gospodarczych. Wydatkowanie środków z nowego budżetu zaplanowano na drugą połowę 2024 roku.

  Środki na przedsiębiorczość

  Już niedługo zaczynamy nabory wniosków. Środki, którymi dysponujemy, mogą posłużyć obecnym i przyszłym przedsiębiorcom.

  O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na terenie gmin Buk, Dopiewo lub Stęszew prowadzą mikro- lub małe przedsiębiorstwo od co najmniej 365 dni (w ciągu ostatnich 3 lat). W ramach poddziałania można uzyskać refundacje do 70% poniesionych kosztów na rozwinięcie działalności gospodarczej, maksymalnie do kwoty 100 000zł, albo refundację do 50 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 25 000zł. W pierwszym wypadku, po zrealizowaniu operacji przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia co najmniej jednego etatu i utrzymania go do momentu, gdy upłyną 3 lata od daty dokonania płatności ostatecznej. W drugim przypadku, możliwe jest wnioskowanie o środki bez konieczności tworzenia etatu.

  Pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można przeznaczyć między innymi na:

  • zakup robót budowlanych lub usług,
  • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  • zakup nowych maszyn lub wyposażenia
  • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, (30% pozostałych kosztów kwalifikowanych),
  • podatek od towarów i usług (gdy wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku).

  Mieszkańcy gmin Buk, Dopiewo i Stęszew mogą ubiegać się o środki na założenie firmy w wysokości 50 000 zł. W ramach pozyskanej dotacji można dokonać zakupu wyposażenia, sprzętu czy usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Wnioski mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gmin objętych działaniem LGD, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej oraz nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie.

  Podstawowym warunkiem, który należy spełnić po przyznaniu pomocy to rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności.