• Aneks do umowy Podejmowanie Działalności Gospodarczej

  Szanowni Państwo,

  Dnia 21 grudnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  W załączeniu wersja elektroniczna zaktualizowanego wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy.

  Ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

  –        Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

  –        Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

  –        Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  Ponadto do nowych formularzy umów przestaje obowiązywać aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy są już zawarte w nowym formularzu umowy.

   

  Aneks_19.2_P_20201221 (1)

   

  Umowa_19_2_P_5z_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_1_BP_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_2_

  WykazDzialek_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_4_OswOwyrZgody

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_5 OswMalz

  Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO

  KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC

  Szanowni Państwo,

  według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, o pomoc może ubiegać się podmiot będący:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej:
  2. osobą fizyczną, która jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, jest obywatelem państwa członkowskiego UE.
  3. Rozwijanie działalności gospodarczej:
  4. osobą fizyczną, która jest pełnoletnia, jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
  5. osobą prawną z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR,
  6. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
  7. miejsce wykonywania działalności gospodarczej oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

  Ponadto, każdy wnioskodawca musi mieć nadany numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.