• Konsultacje z przedsatwiecielami szkół

  13 kwietnia 2023 pracownicy LGD spotkali się z Dyrektorami placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze LGD. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie przedstawicieli szkół z gmin: Komorniki, Buk, Dopiewo i Stęszew. Podczas spotkania pochyliliśmy się nad celem EFS+ „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. 

  Spotkania Grupy Roboczej

  28 lutego oraz 14 marca odbyły się kolejne posiedzenia grupy roboczej. Podczas spotkań wypracowaliśmy cele dla wszystkich funduszy, które będziemy mogli dla Państwa prowadzić w nowej perspektywie finansowej. Określiliśmy działania oraz wstępnie przygotowaliśmy wskaźniki.

   

  Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

  23 lutego 2023 w Sali Miejskiej w Buku mogliśmy spotkać się z organizacjami pozarządowym z terenu gmin Buk, Dopiewo, Stęszew i Komorniki. Podczas spotkania przedstawiciele NGO opowiedzieli nam o planach i projektach, jakie chcieliby zaplanować w najbliższych latach. Wspólnie spróbowaliśmy ustalić, które z działań możliwe są do realizacji ze środków RLKS.

  I posiedzenie Grupy Roboczej

  25 stycznia 2023 odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej ds. opracowania LSR. W Sali Miejskiej w Buku spotkali się przedstawiciele lokalnych społeczności, aby wspólnie opracować nowe założenia strategii.

  Spotkanie prowadziła kierownik biura Marta Kubiak, która omówiła nowe zasady finansowania LGD, przedstawiła zakresy tematyczne możliwe do realizacji ze środków Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo obecni na spotkaniu zostali zapoznani z opracowanymi podczas konsultacji społecznych analizami SWOT oraz uwagami zebranymi od mieszkańców. Ponadto kierownik biura przedstawiła wyniki badania ankietowego nt. „Analizy potrzeb mieszkańców”.  Na podstawie tych danych wytyczono kluczowe problemy i opracowano rekomendacje dla każdego obszaru w zakresie potrzeb rozwojowych.

  Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 28 marca 2023 roku

  .                     

  Konsultacje społeczne za nami

  Zgodnie z harmonogramem odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew oraz Komorniki.

  7 czerwca o godzinie 16.00 odbyło się spotkanie w Sali Miejskiej z mieszkańcami Gminy Buk. W spotkaniu udział wzięło 6 osób. Podczas dokonywania analizy SWOT zwrócono szczególna uwagę na potencjał historyczny Buku, na dużą liczbę zabytków oraz położenie Buku. Wszystkie te czynniki mogą stanowić podstawę rozwoju turystycznego gminy. Uczestnicy zauważyli również niedostateczna ofertę zorganizowanych zajęć sportowych, zwłaszcza dla ludzi dorosłych. Konieczne jest zadbanie o tereny zielone w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych nasadzeń. Największymi zagrożeniami dla rozwoju gminy są: brak znajomości potencjału turystycznego, stan wody w Jeziorze oraz stan techniczny budynków. Uczestnicy spotkania dostrzegli konieczność zadbania o obiekty kultury, takie jak biblioteki, czy filie biblioteczne i poszerzania ich oferty kulturalnej, aby zwiększyć dostępność dla wszystkich mieszkańców.

  9 czerwca o godzinie 16.00 w Hali-Widowiskowo Sportowej spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy Stęszew. Podczas tego spotkania zwrócono szczególna uwagę na mała aktywność mieszkańców, szczególnie seniorów i młodzieży. Konieczne zatem wydaje się organizowanie działań promocyjno-kulturalnych mających zwiększyć integrację społeczną. Dodatkowo zauważono, ze w gminie wciąż nie ma wystarczającej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a niektóre powstałe miejsca nie sią ogólnodostępne i otwarte. Mieszkańcy zauważyli również konieczność inwestowania w miejsc wypoczynku, takie jak okolice jezior, promenady spacerowe. Zwrócono uwagę na niedostateczne wykorzystanie potencjału rynku w Stęszewie.

  14 czerwca o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Dopiewo.  Głównym problemem dostrzeganym przez mieszkańców były konsekwencje znacznego wzrostu liczby ludności na terenie gminy. W związku z powyższym zauważono problemy z rozbudową sieci sanitarnych oraz zaopatrzeniem w bieżącą wodę (szczególnie w okresie letnim). Dodatkowo mieszkańcy uważają, że przy dobrej infrastrukturze szkolnej zauważalny jest znaczny deficyt żłobków publicznych. Zauważalne są również różnice w rozwoju miejscowości, gdzie budowane są osiedla, od małych wiosek. W mniejszych miejscowościach gminy, zdaniem uczestników spotkania, znacznie słabiej są wyposażone obiekty sportowo-rekreacyjne (takie jak place zabaw) oraz niewielkie inwestycje w przestrzeń publiczną. Pozytywnie oceniono ofertę kulturalną dla mieszkańców oraz przyjezdnych, jednak zaznaczono, że częstotliwość wydarzeń nie powinna ulec zmniejszeniu, a konieczne jest również rozszerzenie oferty skierowanej do seniorów.

  21 czerwca o godzinie 16.00 przedstawiciele naszego LGD spotkali się w Centrum Tradycji i Kultury Gminy Komorniki z lokalnymi mieszkańcami. Odbyte rozmowy pozwoliły na wyciagnięcie wniosków o konieczności prowadzenia działań dla mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, dodatkowo zauważalna jest niedostateczna liczba terenów zielonych w miejscach zurbanizowanych. Zwrócono również uwagę, że bliskość Poznania oraz duże centra handlowe nie sprzyjają rozwojowi drobnego rzemiosła i handlu. Mieszkańcom brakuje także centralnego miejsca do organizowania imprez plenerowych.

  Konsultacje społeczne są pierwszym etapem budowania strategii. Zachęcamy do kontaktu z biurem oraz wyrażania swoich opinii. Przypominamy, że można złożyć fiszki projektowe oraz wypełnić ankiety dotyczące jakości życia w gminie.