Konsultacje z przedsatwiecielami szkół

13 kwietnia 2023 pracownicy LGD spotkali się z Dyrektorami placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze LGD. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie przedstawicieli szkół z gmin: Komorniki, Buk, Dopiewo i Stęszew. Podczas spotkania pochyliliśmy się nad celem EFS+ „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.