• OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 22/2021 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

  Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie o naborze

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z.

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Instrukcja do wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

   

  Przyjmowanie wniosków

  W związku z reżimem sanitarnym obowiązującym w Urzędzie Miasta i Gminy Buk prosimy o telefoniczne informowanie o chęci złożenia wniosku po przybyciu do siedziby LGD.

  Prosimy o kontakt na numer telefonu: 61 888 44 56 lub 735 043 432 lub 663 518 833. Pracownik zejdzie do Państwa i dokona wszelkich formalności.

  OGŁOSZENIE 6/2021/G – EKOLOGIA – TO WAŻNE!

  Ogłoszenie o naborze: ogłoszenie- 6 Granty

  Załącznik do ogłoszenia (obowiązkowe wskaźniki): załacznik-nr-1-do-Wytycznych-PG

  Procedura: Procedura granty 2020

  Załącznik do Procedury: Zał-nr-10-do-Procedury-projektów-grantowych_weksel-1

  Kryteria wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  Informacja dodatkowa: Informacja dodatkowa

  Umowa o powierzenie grantu: Umowa o powierzenie grantu

  Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

   

  OGŁOSZENIE 7/2021/G – DLA NAS I NASZYCH PODOPIECZNYCH

  Ogłoszenie o naborze: ogłoszenie- 7 Granty

  Załącznik do ogłoszenia (obowiązkowe wskaźniki): załacznik-nr-1-do-Wytycznych-PG

  Procedura: Procedura granty 2020

  Załącznik do Procedury: Zał-nr-10-do-Procedury-projektów-grantowych_weksel-1

  Kryteria wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o powierzenia grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  Informacja dodatkowa: Informacja dodatkowa

  Umowa o powierzenie grantu: Umowa o powierzenie grantu

  Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

  Szkolenie – projekty grantowe

  W lipcu 2021 planujemy rozpocząć przyjmowanie wniosków na projekty grantowe.

  O pomoc ubiegać się mogą m.in.:

  1. Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR,
  2. Jednostka sektora finansów publicznych,
  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  Dodatkowo wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej, za wyjątkiem grantobiorcy, który powołał jednostki organizacyjne i wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które udzielany jest grant, nie jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej.

  Środki w ramach LSR możliwe są do pozyskania na działania w zakresie dwóch przedsięwzięć:

  1. Dla nas i naszych podopiecznych, oraz
  2. Ekologia, to ważne.

  Dofinansowaniu podlegać mogą operacje realizujące wskaźniki w zakresie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, szkoleń i warsztatów dla mieszkańców, organizacji spotkań edukacyjnych, wydanie publikacji o tematyce ekologicznej oraz zorganizowanie imprez o charakterze ekologicznym.

  Uzyskanie dofinansowania możliwe będzie po złożeniu wniosku w Biurze LGD (w miejscu i terminie zgodnym z ogłoszeniem), realizacja projektu możliwa będzie w 2022 roku.

  Finansowanie operacji: prefinansowanie 70% kosztów kwalifikowalnych, 30% – refundacji poniesionych kosztów.

  W związku z powyższym Biuro LGD „Źródło” zaprasza zainteresowane osoby na szkolenie, które odbędzie się 28 czerwca 2021 roku w Sali Miejskiej w Buku.

  Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego liczba miejsc ograniczona (prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy lgdzrodlo@o2.pl lub pod numerem telefonu 735 043 432)