• Projekt grantowy z LGD

  Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” w marcu 2022 ogłosi nabór na projekty grantowe w ramach przedsięwzięć:

  – „Dla nas i naszych podopiecznych” z limitem środków 10 000,00 euro, w ramach którego powinny zostać zorganizowane 32 godziny zajęć dla dzieci i młodzieży oraz 32 godziny szkoleń i warsztatów dla mieszkańców z terenu LGD,

  – „Ekologia – to ważne!” z limitem środków 15 000,00 euro, w ramach którego planowane jest przeprowadzenie 32 godzin spotkań edukacyjnych, 3 imprez o charakterze edukacyjnym oraz wydanie 2 publikacji o charakterze ekologicznym i promującym piękno zasobów przyrodniczych terenu LGD.

  Projekty grantowe adresowane są głównie do stowarzyszeń i fundacji działających na terenie objętym LSR, czyli na terenie gmin: Buk, Dopiewo lub Stęszew.

  O środki może ubiegać się:

  1. osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR,
  2. jednostka sektora finansów publicznych,
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  4. osoba fizyczna, pełnoletnią posiadającą obywatelstwo państwa członkowskiego UE, mająca miejsce zamieszkania na obszarze LGD.
  5. sformalizowana grupa nieposiadające osobowości prawnej

   

  Wszystkie działania realizowane za pośrednictwem LGD muszą być zgodne z założeniami opracowanej w 2015 roku Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz analizy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD wyłoniono cele strategii. Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest: „Poprawa atrakcyjności terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, jest on możliwy do osiągnięcia dzięki realizacji przedsięwzięć takich jak: zagospodarowanie terenów wokół jezior, przygotowanie terenów do uprawiania sportu i rekreacji, przygotowanie oraz rozwój miejsc spełniających funkcje przestrzeni publicznej. Dodatkowo w ramach strategii mogą być realizowane działania wpływające na wzrost aktywności społeczności lokalnej.

  Wszelkich szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło” w godzinach pracy biura pod numerami telefonów:
  61 8 884 456, 663 518 833 lub 735 043 432.

  Przyjmowanie wniosków

  Od 23 lutego do 11 marca 2022 będziemy przyjmować wnioski.

  Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Buk dnia 23 lutego od godziny 8.00 będziemy Państwa oczekiwać w wejściu od ul. Poznańskiej (od Rynku w Buku). W pozostałe dni można korzystać z innych wejść do Urzędu. Prosimy wówczas o telefon do pracownika LGD, który zejdzie do Państwa i dopełni wszelkich formalności.

  Przypominamy, że wniosek należy złożyć w siedzibie LGD pracownikowi biura, nie ma możliwości pozostawienia wniosku w urnie przy Urzędzie.

  Telefony do LGD: 61 888 44 56, 663 518 833, 735 043 432.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 24/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  1. Ogłoszenie: 4. Ogłoszenie PDG

  Ogłoszenie PDF: 4.-Ogłoszenie-PDG

  2. Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych PDG (1)

  Wskaźniki PDF: Załącznik nr 1 do Wytycznych PDG (1)

  3. Wniosek o Przyznanie Pomocy: Kopia WoPP_19_2_P_4z1

  4. Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_P_4z_15112021

  5. Biznesplan: BP_19_2_P_4z

  6. Tabele pomocnicze: BP_premie_4z

  7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: BP_19_2_P_4z_InformPomocn

  8. Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-PDG(1)

  9. Kryteria oceny wniosku: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją

  10. Kryteria oceny wniosku PDF:Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją

  11. Klauzula RODO: RODO_klauzule_19.2-3

  12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz 2

  Opublikowano: 09.02.2022
  Z.G.

  Link do wniosków na stronie gov.pl: 

  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

   

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 27/2022 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

  Ogłoszenie o naborze: OGŁOSZENIE NI

  Ogłoszenie PDF: OGŁOSZENIE NI

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych NI

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: Kopia WoPP_19_2_I_4z_20210831-7

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn

  Instrukcja do wniosku: IW_WoPP_19.2_IW_4z_15112021

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Opublikowano: 09.02.2022
  Z.G.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 26/2022 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

  Ogłoszenie: ogłoszenie ZDL(1) (1)

  Ogłoszenie PDF: ogłoszenie ZDL(1) (1)

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych ZDL

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: Kopia WoPP_19_2_I_4z_20210831-7

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn

  Instrukcja do wniosku: IW_WoPP_19.2_IW_4z_15112021WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

   

  Opublikowano: 09.02.2022
  Z.G.