Środki dla przedsiębiorców z obszaru gmin Buk-Dopiewo-Steszęw

Na początku roku 2022 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” planuje ogłosić nabór wniosków na działania w zakresie Rozwijania Działalności Gospodarczej. Kwota przewidziana dla naboru wynosi ok 225 000zł.

O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na terenie gmin Buk, Dopiewo lub Stęszew prowadzą mikro- lub małe przedsiębiorstwo od co najmniej 365 dni (w ciągu ostatnich 3 lat). W ramach poddziałania można uzyskać refundacje do 70% poniesionych kosztów na rozwinięcie działalności gospodarczej, maksymalnie do kwoty 100 000zł, albo refundację do 50 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 25 000zł. W pierwszym wypadku, po zrealizowaniu operacji przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia co najmniej jednego etatu i utrzymania go do momentu, gdy upłyną 3 lata od daty dokonania płatności ostatecznej. W drugim przypadku, możliwe jest wnioskowanie o środki bez konieczności tworzenia etatu.

Pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można przeznaczyć między innymi na:

  • zakup robót budowlanych lub usług,
  • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  • zakup nowych maszyn lub wyposażenia
  • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, (30% pozostałych kosztów kwalifikowanych),
  • podatek od towarów i usług (gdy wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku).

 

Aplikowanie o środki możliwe jest wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, które zostanie zamieszczone na stronie LGD na 14 dni przed naborem. Wnioski właściwie złożone podlegają ocenie przez Radę LGD zgodnie z kryteriami wyboru operacji. Dofinansowanie mogą otrzymać najlepiej ocenione projekty w ramach naboru, do przewidzianego limitu środków. Przed przystąpieniem do naboru pracownicy biura LGD „Źródło” będą prowadzili w każdej gminie bezpłatne szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz spotkania doradcze w siedzibie stowarzyszenia.