Środki na podjęcie działalności gospodarczej z PROW 2014-2020.

Na początku roku 2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Źródło” planuje ogłosić nabory wniosków dla osób, które chciałyby rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Mieszkańcy gmin Buk, Dopiewo i Stęszew mogą ubiegać się o środki na założenie firmy w wysokości 50 000 zł. W ramach pozyskanej dotacji można dokonać zakupu wyposażenia, sprzętu czy usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Wnioski mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gmin objętych działaniem LGD, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej oraz nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie.

Podstawowym warunkiem, który należy spełnić po przyznaniu pomocy to rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności.

Aplikowanie o środki możliwe jest wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, które zostanie zamieszczone na stronie LGD na 14 dni przed naborem. Wnioski właściwie złożone podlegają ocenie przez Radę LGD zgodnie z kryteriami wyboru operacji. Dofinansowanie mogą otrzymać najlepiej ocenione projekty w ramach naboru, do przewidzianego limitu środków. Przed przystąpieniem do naboru pracownicy biura LGD „Źródło” będą prowadzili w każdej gminie bezpłatne szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz spotkania doradcze w siedzibie stowarzyszenia.

Przewidujemy, że w najbliższym naborze na działania z zakresu założenia nowej firmy rozdamy ok. 400 000 zł, co pozwoli na dofinansowanie ok. 9 wniosków.