Strategia

WIZJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ŹRÓDŁO

las-jezioro-odka-mgla

Wizja oraz cele Lokalnej Strategii Rozwoju powstały w oparciu o analizy i dyskusje członków Lokalnej Grupy Działania, które dotyczyły silnych i słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń wnioskowanych w oparciu o przeprowadzoną kompleksową analizę statystyczną Gmin, analizę dokumentów strategicznych wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz indywidualne i wspólne analizy SWOT.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (proszę kliknąć poniższy link) – LSR jednolita (aktualizacja maj 2023)