Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Szanowni Beneficjenci, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie postępowań przetargowych w celu przestrzegania zasad konkurencyjności. Informacja kierowana jest do osób, które podpisały umowy oraz będą składały wnioski o płatność z poddziałania 19.2

Kliknij: Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19(1)