• ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

  W lutym br. Lokalna Grupa Działania „Źródło” planuje ogłosić nabór wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia w zakresie pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Liczba miejsc w szkoleniu ograniczona. Prosimy o zapisy telefoniczne bądź mailowe.

   

  Środki na przedsiębiorczość

  Już niedługo zaczynamy nabory wniosków. Środki, którymi dysponujemy, mogą posłużyć obecnym i przyszłym przedsiębiorcom.

  O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na terenie gmin Buk, Dopiewo lub Stęszew prowadzą mikro- lub małe przedsiębiorstwo od co najmniej 365 dni (w ciągu ostatnich 3 lat). W ramach poddziałania można uzyskać refundacje do 70% poniesionych kosztów na rozwinięcie działalności gospodarczej, maksymalnie do kwoty 100 000zł, albo refundację do 50 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 25 000zł. W pierwszym wypadku, po zrealizowaniu operacji przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia co najmniej jednego etatu i utrzymania go do momentu, gdy upłyną 3 lata od daty dokonania płatności ostatecznej. W drugim przypadku, możliwe jest wnioskowanie o środki bez konieczności tworzenia etatu.

  Pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można przeznaczyć między innymi na:

  • zakup robót budowlanych lub usług,
  • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  • zakup nowych maszyn lub wyposażenia
  • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, (30% pozostałych kosztów kwalifikowanych),
  • podatek od towarów i usług (gdy wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku).

  Mieszkańcy gmin Buk, Dopiewo i Stęszew mogą ubiegać się o środki na założenie firmy w wysokości 50 000 zł. W ramach pozyskanej dotacji można dokonać zakupu wyposażenia, sprzętu czy usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Wnioski mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gmin objętych działaniem LGD, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej oraz nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie.

  Podstawowym warunkiem, który należy spełnić po przyznaniu pomocy to rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności.

   

  WordPress Video Lightbox