• Jak ubiegać się o środki na Rozwijanie działalności gospodarczej 2023?

  O pomoc ubiegać się może podmiot, będący:

  1) osobą fizyczną, jeżeli:

  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. jest pełnoletnia,
  3.  (…)
  4. miejsce wykonywania działalności gospodarczej oznaczone adresem, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (Buk, Dopiewo, Stęszew),

  2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

  3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

  W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

  W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą,  pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.

   

  Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy:

  Któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

  NUMER PRODUCENTA

  Jeżeli:

  Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

  Operacja będzie realizowana nie więcej niż 2 etapach, a złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30 czerwca 2024,

  Operacja zakłada realizacje inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

  Inwestycja, w ramach operacji będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele zawarte we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,

  Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

  Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tysięcy złotych.

   

  Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność.

  Operacja zakłada

  1. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
  2. Utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

  Podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy;

  Podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

  UWAGA: Przepisu ust. 1 pkt 2 (obowiązku tworzenia etatu) nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych.

   

  Wysokość i intensywność refundacji:

  Rozwijanie działalności gospodarczej (tworzenie etatu):

  Minimalna wartość operacji: 50 000 zł

  Maksymalna kwota dofinansowania: 100 000 zł

  Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych

  Rozwijanie działalności gospodarczej (bez etatu):

  Minimalna wartość operacji: 50 000 zł

  Maksymalna kwota dofinansowania: 25 000 zł.

   

  Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji kosztów kwalifikowalnych, które stanowią koszty:

  • ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”, (10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych – takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.)
  • zakupu robót budowlanych lub usług,
  • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
  • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
  • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia
  • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, (30% pozostałych kosztów kwalifikowanych),
  • zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
  • podatku od towarów i usług

   

  Składanie wniosku odbywa się w terminie i w godzinach wskazanych na ogłoszeniu o naborze wniosków,

  Wniosek jest składany bezpośrednio w siedzibie LGD,

  Wniosek musi być kompletny i zawierać:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
  2. Biznesplan
  3. Informacja dodatkowa

  Jak ubiegać się o środki na podejmowanie działalności gospodarczej 2023?

  O dofinansowanie ubiegać może się osoba fizyczna zamieszkująca na obszarze objętym LSR (Buk, Dopiewo, Stęszew) która w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej.

  Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomocy.

   NUMER PRODUCENTA

  • koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
  • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie do 30 czerwca 2024,
  • operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR.
  • Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
  • Inwestycja w ramach operacji będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele zawarte we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.
  • Operacja musi być uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.
  • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

   

  Wysokość dotacji: 50 000 zł (premia)

  Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy z ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców i jej wykonywania oraz:

  1.  zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub
  2. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie i utrzymanie tego miejsca pracy.

   

  Beneficjent realizuje zobowiązania wynikające z Rozporządzenia w zakresie:

  1. wykonywania działalności gospodarczej,
  2. podlegania ubezpieczeniom,
  3. utrzymania miejsca pracy

  przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

  Składanie wniosku odbywa się w terminie i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu
  o naborze wniosków, bezpośrednio  w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Źródło”.

  Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach,

  Kompletny egzemplarz wniosku powinien zawierać:

  1. wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
  2. biznesplan,
  3. informację dodatkową,
  4. wersję elektroniczną z wnioskiem i biznesplanem na płycie CD.

   

  Zaproszenie na szkolenia

  Osoby zainteresowane pozyskaniem środków na Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej zapraszamy na spotkania informacyjne.

   

  Założenie działalności gospodarczej:

  6 lipca 2023, godzina 17.00 – Buk – Sala Miejska, ul. Mury 5,

  11 lipca 2023, godzina 18.30 – Dopiewo – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Polna 1a

  18 lipca 2023, godzina 17.00 – Stęszew – Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Poznańska 22a.

   

  Rozwijanie działalności gospodarczej:

  6 lipca 2023, godzina 18.30 – Buk – Sala Miejska, ul. Mury 5,

  11 lipca 2023, godzina 17.00 – Dopiewo – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Polna 1a

  18 lipca 2023, godzina 18.30 – Stęszew – Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Poznańska 22a

   

  NUMER PRODUCENTA

  Szanowni Państwo,

  przed złożeniem wniosku na działania PROW 2014-2020, czyli na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 należy wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 z wnioskiem o wpisanie do ewidencji producentów.

  Formularze wniosków oraz instrukcje dostępne są na stronie:

  https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2